• "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

  • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

  • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

Algemeen

Alle medewerkers van De Nieuwe Zorg doen hun best om u goede voorlichting en een goede begeleiding te geven. Toch gaat het niet altijd zoals verwacht en kunnen er klachten ontstaan.
Het beste is om deze klachten rechtstreeks met de betrokken medewerker of met de directie te bespreken. Als dat niet kan of niet lukt, bestaat voor u (of voor anderen namens u) de mogelijkheid een klacht in te dienen.

 

Indienen

Indien u een klacht heeft kunt u deze bij voorkeur indienen door middel van het bijgevoegde klachtmeldingsformulier.

 

Afhandeling

Binnen twee weken ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Via de klachten coördinator wordt een onderzoek naar uw klacht ingesteld. We streven naar een oplossing van uw klacht die zowel voor u als de betrokken medewerker(s) acceptabel is. De klachten coördinator vraagt de betrokkenen naar hun visie op het gebeurde en vraagt u zo nodig om een nadere toelichting. Ook kan hij u uitnodigen voor een gesprek met de persoon die bij uw klacht betrokken is. Indien u zelf nadere toelichting wilt geven, kunt u dit melden.

Binnen 2 maanden na de ontvangstbevestiging krijgt u van de klachten coördinator het antwoord op uw klacht. Zijn brief bevat uitleg over wat gebeurd is. Zo nodig kunnen in de brief de excuses van de betrokken medewerkers worden overgebracht. Ook staan er eventuele maatregelen in die de betrokkenen hebben genomen om herhaling te voorkomen.
Afschriften van de brief gaan naar de medewerkers die bij de klacht betrokken zijn, en naar de directie.

 

Externe klachtencommissie
De Nieuwe Zorg doet haar uiterste best om de klacht naar uw tevredenheid op te lossen en heeft in heel haar bestaansperiode bewezen dit waar te maken. In het uitzonderlijke geval dat u niet akkoord wilt gaan met de oplossing die De Nieuwe Zorg u biedt, kan De Nieuwe Zorg er voor kiezen om een externe klachtencommissie in te schakelen. Op het moment dat de klacht een deze commissie wordt overgedragen geldt vervolgens de procedure van deze externe instantie.


Privacy
Met het indienen van een klacht stemt de cliënt in met het doorgeven van de bij ons bekende gegevens aan relevante organisaties. Als u dit niet wenst moet u dit uitdrukkelijk bij het indienen van de klacht vermelden. De klachten coördinator en de betrokken personen hebben bij de afhandeling van klachten een geheimhoudingsplicht.
 

U kunt het ingevulde klacht(en)meldingsformulier in een gesloten enveloppe sturen naar:

De Nieuwe Zorg
T.a.v. dhr. Arntz
Postbus 226

7100 AE Winterswijk


Of mailen naar klachten@denieuwezorg.nl

 

Klachtenportaal Zorg
Als u onafhankelijk advies wilt ontvangen over waar u terecht kunt met uw klacht over De Nieuwe Zorg of als u om wat voor reden ook, niet rechtstreeks met De Nieuwe Zorg wilt praten over de klacht, dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Deze instantie biedt een luisterend oor en heeft een adviserende functie naar u als cliënt. Klachtenportaal Zorg heeft geen zakelijke banden met De Nieuwe Zorg.

Klachtenportaal Zorg is te bereiken via www.klachtenportaalzorg.nl. Hier kunt u het klachtenformulier invullen of contact opnemen met info@klachtenportaalzorg.nl

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

Ref. nummer:

 

 

 

 


Klacht(en) meldingsformulier

Gegevens cliënt: 
Voorletter(s) / Achternaam: ___________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________

Postcode / Woonplaats__________________________________________________________________Telefoonnummer: ___________________________________________________________________________

E-mailadres: ___________________________________________________________________________

Geboortedatum: ___________________________________________________________________________

Geslacht: man/vrouw

Ik dien de klacht/incident in als:
0 patiënt
0 partner/echtgenoot
0 broer/zus
0 ouder/verzorger
0 zoon/dochter
0 overig namelijk ____________________________________________________________


Indien de cliënt niet zelf de klacht indient, vul dan de volgende gegevens in:

Voorletter(s) / achternaam cliënt: ___________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________

Postcode / woonplaats: ___________________________________________________________________________

Telefoonnummer: ___________________________________________________________________________

Is de cliënt op de hoogte dat u een klacht indient?
Ja / nee

 

 

 Op wie / welke afdeling heeft de klacht betrekking?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Op welke datum/periode heeft de klacht betrekking?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Onderwerp klacht:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Korte omschrijving van de klacht:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Hebt u de klacht met de betrokkenen besproken?
Nee
Ja, met welk resultaat?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


klachtenformulier