• "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

 • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

 • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

Vraag en Antwoord

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo 2015

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Wat is een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura. Een pgb kan in drie verschillende regelingen worden aangevraagd, dit is sinds 2015 geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is verder ook mogelijk een pgb te ontvangen via de zorgverzekering (Zvw-pgb). Patiënten kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus, zo is de bedoeling, met het pgb de eigen zorg in eigen hand nemen. Per Saldo is de belangenorganisatie voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Wat is de Participatiewet

Sinds 1 januari geldt de Participatiewet. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is nu ook verantwoordelijk voor alle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Van de gemeente wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning.

Wat is Bijzondere bijstand

Individuele bijzondere bijstand kan/moet verstrekt worden voor daadwerkelijk gemaakte (of te maken) kosten die het college voor de aanvrager als noodzakelijk beschouwt.

 • die ‘voortvloeien’ uit bijzondere omstandigheden 
 • waarin de algemene bijstandsnorm niet voorziet 
 • waarin de aanvrager naar het oordeel van het college zelf niet kan voorzien

Wijzigingen sinds 1 januari 2015: 

Categoriale bijzondere bijstand kan na per 1 januari 2015 alleen nog verstrekt worden in de vorm van een aanvullende zorgverzekering of een bijdrage in de premie van een dergelijke verzekering. Hierdoor alleen nog individuele bijzondere bijstand worden verstrekt voor kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn (of worden). Op die manier komen de middelen voor de bijzondere bijstand terecht bij de mensen die deze ondersteuning echt nodig hebben. 

Waar vraag ik een PGB aan

U vraagt een persoonsgebonden budget (pgb) aan bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Waar u moet zijn, hangt af van de zorg die u nodig heeft. 

Zware, langdurige zorg: pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Als u een pgb aanvraagt, nodigt het zorgkantoor u uit voor een gesprek om te kijken wat het beste bij u past. Dit kan zijn: een pgb, zorg in natura of een combinatie daarvan (modulair pakket thuis).

Met een pgb kunt u zelf zorg inkopen. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener. Daarvoor moet de SVB eerst hetpgb-contract goedkeuren.
 • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit kan ook verplicht zijn.
 • U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Ondersteuning aan huis: pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Jeugdhulp: pgb uit de Jeugdwet

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk motiveren waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft.

Verpleging en verzorging thuis: pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. 

Wat is een zorg overeenkomst

Een zorgovereenkomst is een contract tussen u en uw zorgverlener. Daarin staan de afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding of loon.

U vult een nieuwe zorgovereenkomst in als: 

 • u een nieuwe zorgverlener heeft
 • uw zorgverlener ander werk voor u gaat doen.

Wie sluit de zorgovereenkomst af?

U sluit de zorgovereenkomst zelf af met uw zorgverlener(s).

 • heeft u meerdere zorgverleners? Dan maakt u met iedere zorgverlener een aparte zorgovereenkomst.
 • heeft u een wettelijk vertegenwoordiger, zoals een bewindvoerder, curator of mentor? Dan sluit die persoon de zorgovereenkomst namens u af.

Regelt u uw zaken zelf of doet iemand anders het voor u?

De juiste zorgovereenkomst

Er zijn 4 verschillende zorgovereenkomsten. Wij helpen u de juiste zorgovereenkomst te kiezen.

Kies de juiste zorgovereenkomst

Vul uw zorgovereenkomst volledig in

Wij krijgen soms zorgovereenkomsten die niet helemaal juist of volledig zijn ingevuld. Dat levert vertraging op. Het is daarom belangrijk dat u de zorgovereenkomst goed invult. Daarvoor heeft u het volgende nodig.

 • Gegevens van uw zorgverlener: 
  • burgerservicenummer (BSN) 
  • geboortedatum 
  • adresgegevens 
  • telefoonnummer 
  • IBAN (rekeningnummer)
 • Werkafspraken met uw zorgverlener. Dat zijn de afspraken over de dagen en uren waarop uw zorgverlener werkt.  
 • Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger? Dan moet u daarvan een bewijs meesturen (een kopie van de beschikking van de rechtbank).  
 • Bent u al klant bij het SVB Servicecentrum PGB ? Dan heeft u een klantnummer. Dit nummer staat op de brieven die u van ons krijgt, onder ‘Ons kenmerk’. Vermeld dit nummer op uw zorgovereenkomst, dan kunnen wij het snel verwerken.

U heeft uw zorgverlener in dienst
Bent u werkgever van uw zorgverlener? Dan moet u rekening houden met wettelijke verplichtingen zoals het minimumloon en vakantiegeld.

Wat betaalt u uw zorgverlener

Proeftijd
Wilt u even afwachten hoe de samenwerking met uw zorgverlener bevalt? Dan kunt u een proeftijd afspreken.

Meer informatie over de proeftijd

Begrippen in de zorgovereenkomst

In de zorgovereenkomst staan een paar begrippen. Deze worden uitgelegd op de pagina 'Toelichting op de zorgovereenkomst'.

Toelichting op de zorgovereenkomst

Opsturen van uw zorgovereenkomst

Het is belangrijk dat u uw zorgovereenkomst naar de juiste instantie stuurt. Vul uw zorgovereenkomst helemaal in en onderteken het voordat u het opstuurt. Kijk hieronder naar welke instantie u de zorgovereenkomst moet sturen.

Onder welke wet valt uw PGB? Stuur de overeenkomt naar
PGB - Wmo Sociale Verzekeringsbank
PGB - Jeugdwet Sociale Verzekeringsbank
PGB - Wlz uw zorgkantoor
PGB - Zvw uw zorgverzekeraar (bel uw zorgverzekeraar om te weten wat u moet doen)

De instantie waar u het naartoe stuurt beoordeelt uw zorgovereenkomst.

Bron: www.svb.nl

 

CAK en eigen bijdrage

In de zorg hebben we helaas ook te maken met een eigen bijdrage.
Het CAK vraagt hiervoor gegevens op bij de belastingdienst over het inkomen.
Aan de hand hiervan wordt een eigen bijdrage bepaald.

Voor meer info: Zie www.hetcak.nl


Cliënttevredenheid 

De mening van onze clienten is erg belangrijk voor ons.
Wij streven naar continue verbetering van de zorg die wij leveren.

Hieronder enkele uitspraken van cliënten over ons: 

Atijd hetzelfde vertrouwde gezicht

                           Ik kan mijn ei kwijt

         Er wordt goed naar me geluisterd

                                Ze zijn altijd bereikbaar

Ze staan naast ons en niet boven ons